Antony Gormley

06/12/2014 HEXHAM

06/12/2014 HEXHAM

06/12/2014 HEXHAM