Antony Gormley

18/06/2015 HEXHAM

18/06/2015 HEXHAM

18/06/2015 HEXHAM