Antony Gormley

10/09/2015 HEXHAM

10/09/2015 HEXHAM

10/09/2015 HEXHAM