Antony Gormley

13/08/15 HEXHAM

13/08/15 HEXHAM

13/08/15 HEXHAM