Antony Gormley

19/01/2016 HEXHAM

19/01/2016 HEXHAM

19/01/2016 HEXHAM