Antony Gormley

13/09/2016 HEXHAM

13/09/2016 HEXHAM

13/09/2016 HEXHAM