Antony Gormley

15/06/2017 HEXHAM

15/06/2017 HEXHAM

15/06/2017 HEXHAM