Antony Gormley

UNDER MY SKIN VI, 2002

UNDER MY SKIN VI

UNDER MY SKIN VI, 2002
3 mm square section mild steel
192 x 55 x 38 cm
Photograph by Stephen White, London