Antony Gormley

UNDER MY SKIN V, 2002

UNDER MY SKIN V

UNDER MY SKIN V, 2002
6 mm square section mild steel bars
204 x 90 x 49 cm
32 Kg
Photograph by Stephen White, London