Antony Gormley

UNDER MY SKIN IV, 2002

UNDER MY SKIN IV

UNDER MY SKIN IV, 2002
6 mm square section mild steel bars
206 x 92 x 50 cm
53 Kg
Photograph by Stephen White, London