Antony Gormley

CORNER V, 2019

CORNER V

CORNER V, 2019
90 mm weathering steel slab
83.1 x 43.6 x 63 cm
Photograph by Stephen White & Co.